Algemene voorwaarden voor deelname:

Deze prijstrekking wordt beheerd en georganiseerd door toleadoo GmbH, vertegenwoordigd door algemeen directeur Jürgen Böttcher, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach (Taunus), Duitsland (handelsregisternummer 99522, ingeschreven bij de plaatselijke rechtbank van Frankfurt am Main), waarnaar hierna wordt verwezen als “toleadoo GmbH.”

 

 1. Algemene voorwaarden van ons aanbod

Deze prijstrekking zou niet mogelijk zijn zonder de steun van de sponsors.

Door uw toestemming te verlenen verklaart u zich akkoord om reclame te ontvangen ten voordele van de organisator en de sponsors van de prijscompetitie. Uw toestemming wordt verkregen in ruil voor deelname aan de trekking, onder andere en in het bijzonder door reclame per e-mail en telefonisch te faciliteren. 

Een online deelname is niet mogelijk zonder ermee in te stemmen om reclame te ontvangen. Wie er niet mee instemt om reclame te ontvangen, kan wel deelnemen via een postkaart.

 

 1. Deelnemers die in aanmerking komen

2.1 De deelnemers aan de prijstrekkingen moeten Belgische ingezetenen van 18 jaar en ouder zijn, en moeten in België gevestigd zijn op het moment van hun deelname, om in aanmerking te komen. Werknemers, gemachtigde vertegenwoordigers en agenten van toleadoo GmbH, de sponsors en de bij hen aangesloten bedrijven, alsook hun respectievelijke familie- en gezinsleden, komen niet in aanmerking voor deelname. Dit geldt ook voor personen die gediskwalificeerd of uitgesloten en/of gebannen zijn van deelname aan de wedstrijd, in overeenstemming met Lid 6 van deze algemene voorwaarden voor deelname.

2.2 De deelname is alleen toegestaan en geldig als de deelnemer zijn of haar eigen voornaam en achternaam opgeeft. Een deelname via aliassen of onder een andere naam is niet toegestaan.

 

 1. Deelname

3.1 De deelname via het Internet vindt plaats via de overeenkomstige online registratie. De deelnemer moet er tijdens het proces ook mee instemmen reclame te ontvangen ten voordele van toleadoo GmbH en de sponsors van de prijstrekking. De details hieromtrent zijn vermeld in het specifieke akkoord om reclame te ontvangen. In geval van een online registratie wordt een bevestigingsmail verstuurd naar het door de deelnemer opgegeven adres. Deze e-mail bevat een bevestigingslink. De deelname is niet compleet tenzij en totdat de deelnemer deze bevestigingslink heeft aangeklikt, om het dubbele opt-in proces te beëindigen.

3.2 Het is ook mogelijk om mee te doen aan de prijsvraag zonder reclame-toestemming door een briefkaart te sturen naar het adres van toleadoo GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach / Ts, Duitsland of door een e-mail te sturen om deel te nemen aan participate@toleadoo .com. In dit geval moet het woord "prijsvraag” op de achterkant van de briefkaart of in het onderwerp en hoofdtekst van de e-mail staan en moet ook het adres van de deelnemer en de aanduiding van de URL van de prijsvraag. Bovendien moeten deelnemers hun naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer opgeven voor informatiedoeleinden in het geval dat zij een winnaar zijn.

3.3 Deelname is alleen mogelijk tot de vermelde deadline voor de inschrijvingen. Elke deelname moet voltooid zijn vóór de deadline. In het geval van een deelname via postkaart wordt de deelname ook als tijdig beschouwd als de postkaart vóór de inschrijvingsdeadline werd verzonden en binnen de drie werkdagen na de inschrijvingsdeadline door toleadoo GmbH wordt ontvangen.

3.4 De deelname is op geen enkele wijze afhankelijk van de aankoop van goederen, het gebruik van betaalde diensten en/of de betaling van verbindingskosten en/of gebruiksrechten aan toleadoo GmbH, de sponsors van toleadoo GmbH of andere bedrijven die betrokken zijn bij de prijstrekking. Als er een enquête wordt ingevuld of op andere aanbiedingen is ingegaan in verband met de deelname, heeft elke hieraan verbonden deelname of bestelling geen enkele invloed op de winstkansen.

3.5 Als, in het geval van een online inschrijving, een deelnemer ermee heeft ingestemd om reclame te ontvangen (dit is een vereiste voor de deelname), en daarna deze instemming intrekt, blijven de winstkansen van de deelnemer ongewijzigd. Dit betekent dat een intrekking van de instemming geen invloed heeft op het recht tot deelname zodra de deelname is vastgelegd.

 

 1. Bepaling van prijswinnaars en speciale voorwaarden

4.1. De op de website getoonde prijzen worden binnen de vier weken na de inschrijvingsdeadline verloot onder alle rechtmatige deelnemers.

4.2. Als de prijs een bon is, bestaat deze mogelijk uit meerdere bonnen, ter waarde van het specifieke totale bedrag van de bovenvermelde bon.

4.3. Een verdeling van de winsten vanaf de som van EUR 250.000,00 zal ten minste plaatsvinden vanaf een deelname van 250.000 geverifieerde deelnemers. Geverifieerde deelnemers zijn deelnemers die correcte gegevens verstrekken, die gerechtvaardigd zijn en die ten minste 18 jaar oud zijn.

4.4. Indien de prijs van de loting overeenkomt met een jaarvoorraad bier, ontvangt de winnaar - naar keuze - ofwel a) 77 liter bier van de respectievelijk in de wedstrijd aangegeven merken, ofwel b) de tegenwaarde daarvan per bankoverschrijving.

 

 1. Kennisgeving aan winnaars; verzending van prijzen

5.1 De winnaars worden via de post, telefonisch en per-email op de hoogte gebracht.

5.2 De prijzen worden door de organisator op diens kosten verzonden naar de winnaar.

5.3 Geldprijzen worden uitbetaald door het geld over te schrijven naar uw rekening.

 

 1. Verval van het recht om een prijs op te eisen

6.1 In geval van een mislukte kennisgeving vervalt het recht om de prijs op te eisen. Een kennisgeving dat een persoon een prijs heeft gewonnen wordt als mislukt beschouwd als:

 1. de brief waarin wordt meegedeeld dat deze persoon heeft gewonnen, die per aangetekende post wordt verzonden, onbestelbaar blijkt, of als de winnaar deze niet beantwoordt binnen een tijdslimiet van 14 dagen na de levering, door telefonisch, per e-mail of via de post contact op te nemen met de organisator (waarbij de in aanmerking te nemen datum de datum van de ontvangst door de organisator is); en
 2. de winnaar bij twee pogingen om hem/haar telefonisch op de hoogte te brengen dat hij/zij een prijs heeft gewonnen de telefoon niet beantwoordt; en
 3. een e-mail waarin deze persoon ervan op de hoogte wordt gebracht dat hij/zij heeft gewonnen onbestelbaar blijkt, of als de winnaar deze niet beantwoordt binnen een tijdslimiet van 14 dagen na de levering, door telefonisch, per e-mail of via de post contact op te nemen met de organisator (waarbij de in aanmerking te nemen datum de datum van de ontvangst door de organisator is). en

6.2 Zodra het recht om een prijs op te eisen is vervallen, wordt de trekking herhaald.

 

 1. Overdraagbaarheid en belastingen

De rechten om een prijs op te eisen kunnen niet worden overgedragen. Alleen de winnaar is verantwoordelijk voor de betaling van eventueel toepasselijke belastingen.

 

 1. Gedragsregels; diskwalificatie en banning

8.1 toleadoo GmbH heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren en uit te sluiten van de prijstrekking als zij het deelnameproces, de wedstrijd en/of de pagina's van “toleadoo GmbH” manipuleren of proberen te manipuleren, en/of op een andere wijze op unfaire of oneerlijke wijze de prijstrekking of de afhandeling ervan proberen te beïnvloeden, in het bijzonder door de gebruikte software te verstoren of door werknemers van toleadoo GmbH, de sponsors of andere deelnemers te bedreigen of te intimideren.

8.2 Bovendien kan toleadoo GmbH met eigen beoordelingsvrijheid deelnemers op voorhand uitsluiten van deelname, vooral als er een risico bestaat op de schending van de gedragsregels.

 

 1. Mogelijkheden tot beëindiging/wijziging

toleadoo GmbH behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving om objectieve redenen de prijstrekking niet verder te zetten of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder als om de ene of andere reden de prijstrekking niet op ordelijke wijze kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als de computers geïnfecteerd zijn met virussen, in geval van software- en/of hardware fouten en/of om andere technische en/of wettelijke redenen die een nadelige invloed hebben op het beheer, de beveiliging, de integriteit en/of het normale en goede verloop van de prijstrekking. In dergelijke gevallen heeft toleadoo GmbH het recht om met eigen beoordelingsvrijheid de prijstrekking te wijzigen.

 

10. Recht tot bezwaar en recht tot intrekking; gevolgen

De deelnemer mag bezwaar aantekenen tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor reclamedoeleinden en/of als hij/zij hiermee heeft ingestemd, deze instemming intrekken, zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven. De verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden en/of het gebruik van de gegevens van deelnemers voor deze doeleinden zal dan onmiddellijk worden stopgezet. De organisator zal ook zonder ongegronde vertraging de sponsors op de hoogte brengen van een dergelijk bezwaar en/of een dergelijke intrekking.

 

 1. Gegevensbescherming en privacy

Zie de aparte gegevensbeschermings- en privacyverklaring.

 1. Scheidbaarheidsclausule

Als een bepaling van de voorwaarden voor de deelname nietig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. In een dergelijk geval zullen toleadoo GmbH en de betrokken deelnemers bepalingen opstellen waarin een resultaat wordt verkregen dat het economische doel van de nietige bepaling benadert.

 1. Links van de website

Als op de websites links naar andere sites en bronnen van derden voorkomen, worden deze links alleen verstrekt ter informatie. toleadoo GmbH heeft geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor enig verlies of enige schade die zich kunnen voordoen ten gevolge van het gebruik ervan.

 1. Toepasselijke wetgeving

Gewoonlijk is de verplichte wetgeving van het land waarin u verblijft van toepassing. Bovendien is de wet van de Bondsrepubliek Duitsland van kracht.